Duidelijkheid voorop!

Veelgestelde vragen

Onze kracht? Dat is onze expertise en de ambitie om u écht verder te helpen in uw leven. Maar ook effectieve behandelvormen aan te bieden. Hoe ziet een behandeling bij Spectrum GGZ eruit? Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak? Met welke klachten kan ik hier terecht? Antwoord op dit soort vragen vind u hier.

Dit is Spectrum GGZ

Aangenaam, Spectrum GGZ

Spectrum GGZ is anders dan anderen in de zorg. Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren uw talenten en helpen u en uw omgeving omgaan met dat waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Uw situatie, kracht en talent zijn voor ons het uitgangspunt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met resultaat.

De persoonlijke aanpak bij Spectrum GGZ

We willen elke wereldburger echt verder helpen in hun leven met onze persoonlijke aanpak. Wij vinden namelijk dat geestelijke gezondheidszorg beter kan. Dat doen wij met een persoonlijke aanpak:

 • oplossingsgericht: dat wat de cliënt nodig heeft en kan is het vertrekpunt.
 • echt contact maken vormt de bodem onder ieder cliënt contact.
 • met resultaat voor de cliënt en zijn omgeving.

Hoge waardering cliënten en verwijzers

Verwijzers en cliënten zijn erg enthousiast over de klantvriendelijke, kleinschalige, deskundige zorg die geleverd wordt door de medewerkers van onze organisatie. Zij waarderen onze organisatie met ruim een 9,5 op ZorgkaartNederland.

Samenwerken met andere instellingen

Spectrum GGZ is een kleinschalige medische zorginstelling met collega’s die tezamen beschikken over tientallen jaren aan ervaring in de professionele hulpverlening.

In de afgelopen jaren hebben diverse instellingen zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst bij Spectrum GGZ aangesloten. Daarmee maken zij gebruik maken van onze expertise.

Positieve Gezondheid

Wij zien een psychologische behandeling niet als een doel op zich om klachten te bestrijden. Het is een middel om je te helpen je persoonlijke doelen te bereiken. Bij aanmelding en tijdens je behandeling word je uitgenodigd om je gezondheid te meten. Met de uitkomst stel je je persoonlijke behandeldoelen vast. Wij bespreken met je wat een concrete verbetering is, wanneer de behandeling geslaagd is en kan stoppen. Door tijdens de behandeling te blijven meten, merk je gelijk of de behandeling werkt. Je weet dan wanneer het door jouw gewenste eindresultaat van de behandeling bereikt is.

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan bij Spectrum GGZ?

Bent u doorverwezen door uw huisarts? Vul dan het aanmeldformulier in.

Heeft u vragen? Bel ons gerust op 070 – 7999 110.

Bereikbaarheid

Spectrum GGZ richt zich op ambulante zorgverlening. Onze hoofdlocatie is telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur. We zullen ons uiterste best doen om op werkdagen goed bereikbaar te zijn.

Heeft u dringende hulp nodig buiten deze tijden? Neem dan contact op met de (dienstdoende) huisarts of crisisdienst in uw woonplaats.

Met welke klachten kan ik me bij Spectrum GGZ aanmelden?

De inclusiecriteria zijn te vinden op pagina Specialismen. Als u twijfelt of Spectrum GGZ u kan helpen met een klacht en/of probleem, neem dan telefonisch contact met ons op via: 070-7999110.

De behandeling

Hoe ziet een behandeling binnen Spectrum GGZ voor volwassenen eruit?

Spectrum GGZ biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz. Voor aanmelding is altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Na de online aanmelding vragen we je een aantal digitale vragenlijsten in te vullen. We krijgen hiermee inzicht in de klachten en problemen en kunnen gedurende de behandeling het effect hiervan meten. We nemen vervolgens telefonisch contact met je op om je hulpvraag helder te krijgen.

Een intakegesprek is de basis van iedere behandeling, ongeacht jouw zorgvraag. Tijdens de intake wordt er gekeken hoe en op welke manier Spectrum GGZ je de beste zorg kan bieden.  Je krijgt dan een nauwkeurige indicatie van de duur en intensiteit van het traject, tevens hoor je of er nog nader onderzoek van toepassing is. Met name bij gespecialiseerde GGZ vindt regelmatig aanvullend onderzoek plaats. Je kunt denken aan een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel of neuropsychologisch onderzoek.

Diagnostiek en behandeling wordt vormgegeven door een multidisciplinair en deskundig team.

Wij geven alleen behandelingen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken.

Bij de start van een behandeling stellen we samen met jou een behandelplan op waarin jouw doelen zijn verwoord. Dit behandelplan wordt regelmatig met jou geëvalueerd en je ontvangt een kopie mee naar huis. Omdat Spectrum GGZ een goede vertrouwensband wil opbouwen met haar klanten, zie je in principe steeds dezelfde behandelaar.

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie, een (online) training en/of medicatie. Bij de behandeling kun je denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (bijv. bij trauma)
 • Lichttherapie
 • Medicatie

Indien nodig en mogelijk kunnen naasten bij je behandeling worden betrokken.

In onderling overleg sluit je samen met de behandelaar je behandeling af. Wij vragen je dan ook een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit stelt ons in staat onze zorgverlening te verbeteren.

Indien van toepassing besteden we aandacht aan terugvalpreventie.

Na het afronden van de behandeling ontvangt jouw huisarts een afsluitende brief.

Informatievoorziening aan- of van derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een schriftelijke terugkoppeling na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. Je krijgt hiervan een kopie. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jouw toestemming. Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd. De zorgverzekeraar ontvang een beperkt aantal relevante gegevens die noodzakelijk zijn om de declaratie te kunnen afhandelen; de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling.

Rechten en plichten voor de cliënt

Als cliënt bij Spectrum GGZ heb je recht op een goede behandeling met een respectvolle bejegening en zo min mogelijk beperkingen. De rechten en plichten van de behandelaar en de klant in een behandelrelatie zijn vastgelegd in de onder meer de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Over je rechten als patiënt leest u hier meer.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Spectrum GGZ gaat altijd uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Loopt jouw behandeling bij Spectrum GGZ, dan ontvangt jouw huisarts of verwijzer (of andere belanghebbenden) een brief over de behandeling. Dit wordt altijd vooraf met jou besproken. Als je in behandeling bent bij Plus van Spectrum GGZ, dan zal niemand op de hoogte worden gesteld van jouw behandeling.

Informatie aan de huisarts en/of derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na diagnostiek en behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jouw toestemming.

Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd.

Wat houdt de Meldcode voor huiselijk geweld in?

GGZ-instellingen zijn verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Spectrum GGZ maakt gebruik van de standaard Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals deze door de overheid is vastgesteld. Deze bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen. Spectrum GGZ maakt gebruik van de Meldcode (overheid) welke bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het signaleren van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 2. Het bespreken van de signalen met één of meerdere collega hulpverleners binnen Spectrum GGZ en/of extern; op dit moment wordt er ook gekeken of de signalen aanleiding geven tot een registratie in de verwijsindex.
 3. Een gesprek met de ouders en/of het kind.
 4. Wegen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met behulp van een gevalideerd instrument.
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders/verzorgers en/of de cliënt.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak?

Voor een goede en snelle administratieve afhandeling is het van belang dat je het volgende meeneemt:

 • Identiteitsbewijs of paspoort;
 • Verzekeringspas;
 • Verwijzing van huisarts of andere verwijzer (Dit geldt niet als je een afspraak hebt bij Plus van Spectrum GGZ);
 • Indien beschikbaar: oude rapportages of verslagen van eerder trajecten of behandelingen;
 • Als je medicatie gebruikt, een overzicht van jouw medicatie van de apotheek.

Effectmeting: Routine Outcome Monitoring (ROM)

Bij Spectrum GGZ meten wij het effect van de behandeling door middel van Routine Outcome Measurement (ROM).

ROM kent vier functies:

 1. Behandelen en begeleiden. Met de uitkomsten van ROM metingen kan, samen met cliënt, bepaald worden of en hoe de behandeling voortgezet moet worden.

 2. Leren en evalueren. Op afdelings- en locatieniveau zijn wij in staat uitkomsten te vergelijken en behandelprogramma’s bij te stellen. Daarnaast is het mogelijk onze eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde.

 3. Verantwoorden. Wij dienen de geagregeerde uitkomsten te gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. NB Data zijn uiteraard niet herleidbaar tot individueel cliëntniveau.

 4. Onderzoek. Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Om ROM uit te voeren, gebruiken wij in elk geval de volgende vragenlijsten:

 • SDQ (strengths and difficulties quistionnaire): voor kind & jeugd;

 • OQ-45 (outcome questionnaire): voor volwassenen;

 • Consumer Quality Index Ambulante Zorg (CQi-GGZ-VZ-AMB)

De vragenlijsten worden aangeboden via Embloom (voorheen TelePsy), leverancier van een beveiligde internetomgeving voor triage, diagnostiek en effectmeting in de ggz.

Beeldbellen bij Spectrum GGZ

Bij Spectrum GGZ kun je, in overleg met de behandelaar, ervoor kiezen om de behandeling vorm te geven met beeldbellen. Deze vorm van behandeling op afstand wordt e-Health genoemd. We maken hierbij gebruik van een leverancier van een beveiligde internetomgeving, waarbij alleen de behandelaar en de cliënt elkaar kunnen zien en spreken. Informeer hierover bij je behandelaar!

Klanttevredenheid (CQ-index)

Om de kwaliteit van de zorg bij Spectrum GGZ te verbeteren horen wij graag jouw oordeel. Aan het eind van de behandeling vragen wij je dan ook een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. Het onderzoek is anoniem en we gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om.
Wij zijn benieuwd hoe je de kwaliteit van onze zorgverlening hebt ervaren en waar mogelijk nog verbeterpunten liggen?

Cliënten of ouders van cliënten beoordelen ons met een klanttevredenheid van een 8,5.

No-show beleid

Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders wensen. Als je niet kunt komen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Meld je je niet tijdig af of kom je niet opdagen, dan zijn wij helaas genoodzaakt € 50,- in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door gemeente/verzekeraar.

Afspraken bij voorkeur telefonisch afzeggen of anders via het e-mailadres van de locatie.

Samenwerking met andere zorgprofessionals

Spectrum GGZ biedt zowel basis ggz als gespecialiseerde ggz.  Wij werken nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ), andere zorgaanbieders, wijkteams en scholen. Denk hierbij aan consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.Dit om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de cliënt te borgen.

Therapieën

Welke behandelmethoden gebruikt Spectrum GGZ bij volwassenen?

Het behandelteam van Spectrum GGZ biedt een uitgebreid behandelaanbod. Deze zijn te vinden onder Zorgaanbod.

Als je in behandeling bent/gaat bij Plus van Spectrum GGZ, dan stellen wij een behandeling op maat voor je op. In deze behandeling zijn jouw wensen en behoeften ons uitgangspunt.

Spectrum GGZ en Plus van Spectrum GGZ

Wat doet Spectrum GGZ?

Spectrum GGZ biedt ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen vanaf 18 jaar, met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Spectrum GGZ biedt specialistische diagnostiek en behandeling bij o.a. depressie, angsten, verwerking van traumatische gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek en angsten.

Daarnaast biedt Spectrum GGZ via Plus voor volwassenen ook op maat gemaakte zorgdiensten aan waarbij u meer flexibiliteit en inbreng hebt in uw behandeling. Daarnaast is er in de meeste gevallen geen wachttijd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een diagnose en behandeling bij Spectrum GGZ?

Om voor een behandeling in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Daarna kunt u zich eenvoudig online aanmelden. Ons behandelaanbod is breed en toegankelijk waardoor wij u ondersteuning kunnen bieden bij uw zorgbehoefte.

Heeft u geen verwijsbrief en wilt u toch gebruik maken van onze zorgdiensten? Maak dan een afspraak bij Plus van Spectrum GGZ. Hier kunt u terecht zonder verwijsbrief. Daarbij zijn er geen wachttijden en daarnaast heeft u veel meer mogelijkheden in het behandelaanbod. Bel 070 – 79 99 110 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Wat is BGGZ?

BGGZ staat voor Generalistische Basis GGZ en biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige psychische problematiek. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ). We maken gebruik van diverse ggz-zorgstandaarden en generieke modules. Voor cliëntgerichte informatie over de standaarden, kun je de website Thuisarts raadplegen.

Wat is SGGZ?

SGGZ staat voor Specialistische GGZ en is gericht op uitgebreide diagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde problematiek. Je kunt hierbij denken aan (psychische) klachten die al langere tijd jouw leven op verschillende niveaus beïnvloeden. We maken gebruik van diverse ggz-zorgstandaarden en generieke modules. Voor cliëntgerichte informatie over de standaarden, kun je de website Thuisarts raadplegen.

Wat is het verschil tussen een reguliere behandeling en Plus van Spectrum GGZ?

Spectrum GGZ biedt een persoonlijke aanpak en werkt met de laatste behandelmethodes. Het grootste verschil is dat je bij Plus van Spectrum GGZ geen verwijsbrief nodig hebt, sneller geholpen wordt (geen wachttijd) en wij nog beter op jouw wensen kunnen inspelen.

Plus van Spectrum GGZ biedt ruimte om de benodigde zorg aan te vullen met activiteiten die niet voor vergoeding van de verzekeraar of gemeente in aanmerking komen. Plus van Spectrum GGZ is er alleen voor volwassenen en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je betaalt de behandeling zelf. Tot slot zijn jouw gegevens of die van jouw kind alleen bij ons en de door jou aangewezen hulpverleners bekend.

Kan ik mijn reguliere behandeling aanvullen met Plus van Spectrum GGZ?

Als je in behandeling bent bij Spectrum GGZ is het mogelijk om gebruik te maken van diensten die vallen onder Plus van Spectrum GGZ. Zo heb je meer mogelijkheden binnen jouw behandeling. Voor vragen kun je terecht bij jouw behandelaar of bel op werkdagen van 08:30-17:00 uur naar 070 – 7999 110.

Kwaliteit

Wat is een HKZ keurmerk?

Spectrum GGZ werkt op alle fronten aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening en beschikt daarom over een HKZ-certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit belangrijke keurmerk biedt een basisgarantie voor de kwaliteit van zorg bij Spectrum GGZ. Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op de kwaliteitsnormen van de gehele organisatie – het kwaliteitmanagementsysteem. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het verkrijgen van een HKZ keurmerk betekent voor onze organisatie dat het werk zodanig is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om in de ogen van onze cliënten optimale zorg te kunnen leveren.

Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Spectrum GGZ bestaat uit gekozen vertegenwoordigers en is een onafhankelijk adviesorgaan. Deze raad bestaat uit (ex)cliënten en familieleden van (ex)cliënten van Spectrum GGZ. De raad volgt het beleid van onze organisatie kritisch en houdt daarbij de belangen van cliënten scherp in het oog. Het uitgangspunt van de cliëntenraad is dat cliënten zoveel mogelijk de eigen regie hebben over hun behandeling en dat, als de cliënt dat wil, familie en naasten informatie kunnen krijgen over de behandeling en/of betrokken worden bij de behandeling.

Wat betekent de cliënten- en familieraad voor mij?

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die Dokter Bosman biedt. Wat gaat goed, wat kan beter? Bij de cliënten- en familieraad kun je niet terecht met individuele klachten. Kijk hiervoor bij klacht of compliment.

Kan ik ook contact opnemen met de cliënten- en familieraad?

Als (oud)cliënt van Spectrum GGZ kunt u rechtstreeks in contact komen met de met de cliëntenraad opnemen. U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier of even bellen.

Wat is een GGZ Kwaliteitsstatuut?

Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht haar Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze verplichting geldt voor zowel de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet.

In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Spectrum GGZ te bekijken.

Aanmerking of compliment

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden welke past bij uw behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. Spectrum GGZ hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We willen ook graag weten als u niet tevreden bent. Graag komen we samen met u tot een oplossing.

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft Spectrum een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingesteld en daarnaast is Spectrum aangesloten bij een externe klachtencommissie.

Wat kunt u doen?

1 – Bespreken met de medewerker / leidinggevende
In eerste instantie bespreekt u de aanmerking met de medewerker / leidinggevende in kwestie. Een groot deel van de klachten kan in overleg opgelost worden.

2 – Formele klacht indienen bij interne klachtenfunctionaris
Is het informeel bespreken van de klacht met de medewerker of leidinggevende niet naar wens gebeurd? U kunt uw klacht voorleggen aan de interne onpartijdige klachtenfunctionaris.

Als klager vermeld u in uw klacht in elk geval:
a. uw naam en adres (van de cliënt en/of klager);
b. naam van de aangeklaagde over wie geklaagd wordt;
c. een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust;
d. uw naam, dagtekening en handtekening.

Als een van deze vier zaken ontbreekt, kan de klacht niet inhoudelijk worden behandeld. De klacht wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

3 – Formele klacht indienen bij externe klachtencommissie
Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u het klaagschrift met de beslissing van de klachtenfunctionaris indienen bij de externe onafhankelijke klachtencommissie, waar Spectrum bij is aangesloten.

In onze Klachtenregeling leest u meer over hoe de klachtenprocedure bij Spectrum is geregeld.

Wat doet de klachtenfunctionaris met uw klacht?

Na toepassing van hoor en wederhoor, onderzoekt de klachtenfunctionaris uw klacht, waarna hij een beslissing uitbrengt. Uw klacht bij de klachtenfunctionaris kan gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond worden verklaard. We zullen in alle gevallen ons best doen om u zoveel mogelijk tegemoet te komen in uw klacht.

Bent u desondanks nog steeds ontevreden? Dan kunt u uw klaagschrift alsmede de beslissing van de klachtenfunctionaris toesturen aan de externe klachtencommissie. Hierin vermeld u in een apart begeleid schrijven waarom u het niet eens bent met de beslissing van de klachtenfunctionaris.

Spectrum GGZ is aangesloten bij de klachtencommissie van www.erisietsmisgegaan.nl.

U richt uw klacht in tweede termijn aan de klachtencommissie:
Klachtencommissie Spectrum GGZ
Van Weedestraat 3
3761 CA SOEST

Op de website van de klachtencommissie leest u meer over hoe zij verder met uw klacht omgaan.

Wachttijden & herhaalrecepten

Hoe lang is de wachttijd bij Spectrum GGZ?

De wachttijden zijn vastgesteld conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We actualiseren de wachttijden elke maand.

De vermelde wachttijd is een momentopname en kan iets afwijken van de actuele situatie. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de wachttijden op de website.

De actuele wachttijd bij Spectrum GGZ is te vinden op pagina Wachttijden.

Ik wil geen wachttijd

Maak gebruik van Plus van Spectrum GGZ. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig. Binnen Plus van Spectrum GGZ bieden we alle vormen van psychologische zorg waaronder coaching en training. Bij Plus van Spectrum GGZ zijn we niet gebonden aan voorwaarden van zorgverzekeraars of gemeenten, de regie ligt bij jou. Plus wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Informatie over herhaalrecepten

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je herhaalrecepten tenminste 3 dagen van te voren aan te vragen. Dit kan telefonisch of per e-mail (frontoffice@spectrumggz.nl). Als je een recept voor het weekend nodig hebt, dan kunnen we alleen beloven dat dat lukt als je het uiterlijk dinsdag aanvraagt. Onze artsen en psychiaters moeten tijd vrijmaken om je dossier te controleren en je recept te schrijven. Om te voorkómen dat dat ten koste gaat van andere cliënten, verzoeken we je zoveel mogelijk een recept te vragen als je toch al je arts bezoekt.

Privacyreglement

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een Privacyreglement.

Handig om te weten

Wat als mijn partner, kind of ouder ook wordt betrokken in de behandeling?

Voeren wij gesprekken met uw familie, partner, leerkracht, werkgever of geven we bijvoorbeeld opvoedtips aan ouders? Dan hoort dit bij uw eigen behandeling. Alle genoemde mensen die zijn gesproken, zijn niet apart in behandeling en hoeven hiervoor niet te betalen.

Als familieleden wél apart in behandeling zijn, dus vanwege eigen problematiek, hebben zij wel eigen kosten.

Mijjn behandeling is in 2019 begonnen maar loopt door in 2020. Hoe zijn de regels?

Wanneer uw behandeling in 2019 is gestart, gelden voor u de regels uit 2019. Let er op dat de hoogte van de behandelbijdrage bij niet-gecontracteerde zorg anders is en ook het eigen risico is lager. Ook hier geldt het maximum van 365 dagen vanaf de start van uw behandeling. De zorgverzekeraar die u in 2019 had, is verantwoordelijk voor de vergoeding van uw zorgkosten.

Loopt uw behandeling door na deze 365 dagen (vervolgbehandeling) of bent u gestart na 31 januari 2020, dan gelden de regels en vergoedingen van uw nieuwe verzekering. Omdat u in het nieuwe kalenderjaar gebruik maakt van zorg, moet u weer het eigen risico en de eigen bijdrage betalen.

Is uw vraag niet beantwoord?

Bel ons dan op 070 – 79 99 110 (op werkdagen van 10:00 – 17:30).

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009